1. Algemene gedragsregels
  • De banen van het tennispark mogen alleen gebruikt worden door leden van Vondelpark Wintertennis.
  • Het uitlenen van speelpassen aan niet-leden is ten strengste verboden. Overtreding van deze regel zal tot een schorsing van het lidmaatschap leiden. Bij een schorsing van het lidmaatschap zal er geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden plaatsvinden.  
  • De banen mogen alleen bespeeld worden op tennisschoenen waarvan het profiel de banen niet kan beschadigen.
  • Het dragen van tenniskleding is
 verplicht, Vondelpark Wintertennis volgt hierin de voorschriften en adviezen van de K.N.L.T.B.
  • Zonder toestemming van Vondelpark Wintertennis mag niemand zich achter de bar of in de keuken bevinden.

  • Het is voor personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan op het park alcoholische dranken te gebruiken.

  • Het meenemen van honden is toegestaan mits deze zijn aangelijnd en geen overlast bezorgen.

  • Rijwielen, bromfietsen en motoren dienen geplaatst te worden in de rijwielstalling bij het Kinderkookcafé.
  • Het is niet toegestaan dat op het park, tegen vergoeding, tennisles wordt gegeven door anderen dan Tennisschool Tennis Op Maat.

  • Het is niet toegestaan op het park handel te drijven, behoudens met toestemming van Vondelpark Wintertennis.
  • Beschadigingen aan banen, materialen, clubhuis en andere eigendommen van Vondelpark Wintertennis moeten onmiddellijk gemeld worden bij de bar of bij de dan aanwezige tennisleraar van Tennisschool Tennis op Maat.
  • Handelingen in strijd met de goede orde en zeden zijn niet toegestaan.

  • Vondelpark Wintertennis heeft de bevoegdheid personen die zich misdragen of zich niet houden aan het parkreglement van het park te (laten) verwijderen en hun verdere toegang tot het park te ontzeggen.
 2. Introducés
  • Introductie is alleen mogelijk als de leden daardoor niet in hun speelmogelijkheden belemmerd worden.

  • Een lid van Vondelpark Wintertennis mag per keer slechts één persoon introduceren.

  • Per seizoen mag een zelfde persoon maximaal drie keer geïntroduceerd worden. De kosten per introductie bedragen €20,- Het introductiebedrag dient vooraf te worden voldaan aan de bar.
De introducé(s) dient te worden ingeschreven in het introductieboek, dat achter de bar ligt.
 3. Afhangen
  • De beschikbare speeltijden worden door Vondelpark Wintertennis vastgesteld.

  • Vondelpark Wintertennis heeft de bevoegdheid banen ter beschikking te stellen voor competitie, training, tennislessen, toernooien e.d.
  • Geplande evenementen worden vroegtijdig via de website van Vondelpark Wintertennis kenbaar gemaakt.
  • Het is niet toegestaan te spelen zonder een geldige spelerspas.
De spelerspas kan gebruikt worden om een periode van 45 minuten te reserveren.
 Het is de spelers alleen toegestaan om de speeltijd te reserveren als zij zelf en de partner waarmee gespeeld gaat worden daadwerkelijk op het park aanwezig zijn. Voor dubbelspel geldt dat minstens 3 van de 4 spelers aanwezig dienen te zijn.
  • De tijd plus 45 minuten, is bepalend voor het moment van wisselen.

  • Het is niet toegestaan om te spelen in een periode waarvoor men niet heeft afgehangen.
  • Als de bezettingsgraad dit noodzakelijk maakt, kunnen twee leden bijhangen op een baan die al gereserveerd is door twee andere leden. Bij grote verschillen in speelsterkte wordt door 2 spelers een halve baan gebruikt. Bij gelijke speelsterkte kan een dubbelspel gespeeld worden. 

  • De baan moet worden verlaten zodra de volgende spelers zich melden.

  • Er moet gelegenheid gegeven worden voor baanonderhoud en reparaties. Daarbij kan het voorkomen dat de betreffende baan of banen tijdelijk buiten gebruik zijn. De aanwijzingen van de personen welke het onderhoud uitvoeren dienen hierbij opgevolgd te worden.

  • Bij ‘zeer slecht weer’ bepaalt Vondelpark Wintertennis het moment waarop het tennispark geopend is en wanneer er gebruik kan worden gemaakt van de banen.
 4. Gebruik van baanverlichting
  • Het ontsteken van de baanverlichting mag uitsluitend gebeuren door medewerkers van het clubhuis van Vondelpark Wintertennis.
  • Indien er gebruik wordt gemaakt van de baanverlichting, dan moeten eerst alle banen van een blok van twee of drie banen bezet zijn voordat er een baan mag worden gereserveerd van het volgende blok van twee of drie banen.
  • De omgekeerde situatie is ook van toepassing, indien u als laatste speelt op een blok van twee of drie banen en er is een baan vrij op een ander blok van twee of drie banen, dan dient u over te gaan naar deze andere baan.
  • Indien de baanverlichting op een avond gedoofd is, zal deze dezelfde avond niet meer worden ontstoken.

  • De baanverlichting mag op de volgende tijdstippen gebruikt worden: Maandag t/m vrijdag tot uiterlijk 23.00 uur. Zaterdag en zondag zolang het clubhuis geopend is voor leden.
  • Indien er geen leden aanwezig zijn gaat de verlichting om 21.30 uur uit.
 5. Aansprakelijkheid
  1. Vondelpark Wintertennis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van leden of van anderen zich op het park bevindende personen.
  2. Vondelpark Wintertennis is niet aansprakelijk voor ongevallen, en de gevolgen daarvan, waarbij personen die zich op het park bevinden betrokken zijn.
 6. Aangaande dit reglement
  1. Bij geschillen over de interpretatie van dit reglement beslist Vondelpark Wintertennis.

  2. Bij invoering van dit reglement vervallen alle vorige park- en baanreglementen.