1. Het inschrijfformulier en het daarbij behorende lidmaatschap zijn strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.
 2. Een lidmaatschap wordt afgesloten voor een bepaalde tijd te weten van 15 oktober 2018 tot 1 april 2019.
 3. Indien u reeds in het bezit bent van een K.N.L.T.B. pas 2018 (het maakt hierbij niet uit door welke tennisvereniging deze pas is uitgegeven) kunt u deze pas gebruiken op ons digitale afhangsyteem.
 4. Indien u geen K.N.L.T.B. nummer heeft (bijvoorbeeld als u begint met tennis) kunt u een parkpas van Vondelpark Wintertennis bij de bar lenen om een baan te reserveren.
 5. Het is niet mogelijk om via Vondelpark Wintertennis een K.N.L.T.B. nummer of K.N.L.T.B. pas aan te vragen.
 6. Indien gekozen wordt voor een overboeking van het winterlidmaatschap, dient deze te worden voldaan voor aanvang van de contractperiode.
 7. Indien gekozen wordt voor betaling per automatische incasso dienen leden te zorgen voor een probleemloze betaling van de contributie (voldoende saldo). Na 8 oktober 2018 is het niet meer mogelijk om per incasso te betalen.  
 8. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Vondelpark Wintertennis wordt voldaan, wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Vondelpark Wintertennis behoudt zich het recht voor om personen toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De contributie loopt in een dergelijk geval wel gewoon door. Indien Vondelpark Wintertennis een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde individu. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij de klant van Vondelpark Wintertennis.
 9. Leden verplichten zich melding te maken bij wijziging van de gegevens die van belang zijn om een correcte administratie te voeren (bijvoorbeeld verhuizing, wijziging van banknummer i.v.m. de automatische incasso, wijziging van telefoonnummer etc).
 10. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap tijdens de contractperiode is niet mogelijk.
 11. Vondelpark Wintertennis behoudt zich het recht voor gedurende het winterseizoen tarieven te wijzigen c.q. te indexeren t.b.v. nieuwe ledenwerving. Aanpassingen zullen worden vermeld op de website van Vondelpark Wintertennis.
 12. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor en/of achteraf geen rechten worden ontleend.
 13. Leden maken op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Vondelpark Wintertennis. Vondelpark Wintertennis sluit iedere
aansprakelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor zaak- en/of letselschade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf op het tennispark, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Vondelpark Wintertennis is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade zowel direct als indirect aan of van zaken van de leden of introducés.
 14. Vondelpark Wintertennis behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties en/of andere redenen, maar zal de leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen middels een vermelding op de website.
 15. Vondelpark Wintertennis is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhevige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
 16. Vondelpark Wintertennis mag zonder opgaaf van redenen aangevraagde lidmaatschappen weigeren en leden de toegang tot het tennispark weigeren.
 17. Bij inschrijving gaat u akkoord dat wij uw emailadres gebruiken om u via mailings op de hoogte te brengen van tennis- en horeca-evenementen van Vondelpark Wintertennis.
 18. Restitutie van het lidmaatschapsgeld als gevolg van ziektes, blessures e.d. is niet mogelijk.